Visar inlägg taggade med marie andersson

Tillbaka till bloggens startsida

Det är allvar nu-hatets vind blåser

Vi får inte låta Kungsbacka klyvas. Vi måste motverka klyftan mellan de som har jobb och inte har jobb, mellan landsbygd och stad, mellan nyanlända och infödda svenskar. Det här är viktig fråga för alla Centerpartister som måste drivas inom alla områden i alla nämnder, på alla nivåer. Det handlar om ett socialt uthålligt samhälle. Det är en förutsättning för ett tryggt samhälle där alla har lika värde samma möjligheter och skyldigheter.  Våra invånare ska känna gemenskap och leva ett meningsfullt liv. 

Hur gör vi detta? Redan när vi bygger skapar vi förutsättningar för ett socialt uthålligt bostadsområde. Det spelar roll hur vi drar vägarna, hur vi anpassar för funktionsvariation, lummiga grön vackra områden med konstnärlig utsmyckning och naturliga mötesplatser . Det behövs service för att området ska vara levande. Bibliotek är viktigt och lokaler för föreningsliv. Det måste vara möjligt att mötas. För landsbygden är kollektivtrafik viktig att det finns förbindelse med staden och storstaden samt service. Äldreboende ska finnas i alla kommundelarna. Det ska vara möjligt för staden att besöka landet det ska finnas lockande resmål i alla kommundelarna. Vi värnar Stättared, Äskhult, Tjolöholm, Hanhalsholme, badplatser, lekplatser och ytor för fri aktivitet. I Frillesås vill vi aktivitetsbinge just för att vi ska kunna leka och göra saker tillsammans. Bygdegårdar, kyrkor och församlingshem är lokaler för gemenskap.  

Arbeten ska finnas i kommunen, det ska vara lätt att etablera sig som företagare i Kungsbacka kommun. Det ska finnas förutsättningar för ett omfattande föreningsliv. Bibliotek ska finnas i alla kommundelarna. Vi värnar ett levande och aktivt civilsamhälle. Nolltolerans mot kränkande behandling i skola och i hela samhället. Alla ska lära sig att läsa, skriva och räkna. Kommunen som arbetsgivare antar heltidsnorm , vilket innebär bättre arbetsmiljö samt möjlighet att leva på sin lön och senare på sin pension. 

Det är allvar nu. Vi står tydligt upp för medmänsklighet. Vi förflyttar oss inte när hatets vind blåser.   

Marie Andersson Centerpartiet söker ditt förtroende. Kandidat nr.6 till fullmäktige i Kungsbacka    

Maries valfrågor.

Mina politiska intresse områden är jämställdhet, jämlikhet och omsorg. 

 Dessa frågor vill jag ha mandat för att driva under nästa mandat period. 

-Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Heltid ska vara norm vid anställning och de anställda ska erbjudas önskad sysselsättningsgrad. De anställdas kreativitet, kunskap och serviceanda ska uppmuntras och stimuleras.
-Utveckla samarbetet mellan kommuner och regioner genom att starta familjecentraler.
-Kommunen ska utveckla samarbetet med ideella organisationer genom IOP, Ideellt offentligt partnerskap. 
-Trygghetsboende för äldre i alla kommundelarna. 
- Huskurage 
-Bidrag till kvinnojouren. 
-Alla Öresundståg skall stanna i Åsa och på längre sikt en Hallandspendel med stopp bland annat i Frillesås 
- Ekonomiskt stöd till gruppen ensamkommande i vår kommun. 
- Mötesplatser för att åstadkomma inkludering,  delaktighet och gemenskap. 
- Vi får inte låta Kungsbacka klyvas. Vi måste motverka klyftan mellan de som har jobb och inte har jobb, mellan landsbygd och stad, mellan nyanlända och infödda svenskar. 
- Den måste finnas en väg tillbaka om du misslyckas. Kommunen måste kunna erbjuda boende till våra mest utsatta människor som är i behov av stöd och behandling. Bostad först. 
Jag kommer att beskriva varje fråga lite utförligare i kommande inlägg. Fråga gärna och lämna egna förslag . 

Marie Andersson kandidat Centerpartiet Kungsbacka plats 6 

Medmänsklighet

Viktigaste valfrågorna för mig är jämställdhet, jämlikhet och medmänsklighet.  Vi behöver en grund att stå på. En stadig grund. Som vi hela tiden kan känna stöd av. Jämställdhet, jämlikhet och medmänsklighet är mina grundpelare som jag hoppas att många vill dela med mig. 

Jag känner oro för allt hat, smutskastning och halvsanningar. Att utse syndabockar och enas bakom deras rygg, till vardags kallar vi det mobbning. När det sker nu i en större omfattning är det ett hot mot vårt öppna samhälle. 

Medmänsklighet är viktig i alla möten med medmänniskor. Vi visar vår medkänsla. Vi uppträder med respekt och ödmjukhet inför andra människors öde. Ingen vet något om vad som finns framför oss, sjukdom, arbetslöshet, psykisk ohälsa, missbruk, bostadslöshet. Det enda stöd som finns är att vi stöttar och bär varandra. En del av detta ansvar tar vi gemensamt i samhället, men vi har även eget ansvar i vårt möte med andra människor. 

Strukturell frihet

Viktigaste valfrågorna för mig är jämställdhet, jämlikhet och medmänsklighet. Jämställdhet handlar för mig om ekonomisk frihet, strukturell frihet och sexuell frihet. Strukturell frihet - Strukturer är det normer och värderingar som bygger upp hela vårt samhälle. Allt från informella "regler" till lagar i lagboken. Dessa strukturer påverkar individers livsutrymme, vad de får göra och vad de kan göra. Det påverkar våran frihet.  Vissa av de strukturer som format vårt samhälle har historiskt sätt varit anpassade efter mäns behov och önskemål, det så kallade patriarkatet. Vi styrs av manliga normer. Vi har kommit en bra bit på väg men vi behöver fortsätta att förändra våra attityder och värderingar. 

Det kan vara svårt att förstå hur mycket som faktiskt har förändrats på ganska kort tid. Patriarkatet är en del i att vissa anser det rätt att misshandla sin partner om hen inte levt upp till alla högt ställda krav. 

I Kungsbacka driver Centerkvinnorna att bostadsbolagen skall medverka i att införa huskurage.  Vi har bjudit in våra bostadsbolag till samtal och information. Huskurage är en arbetsmodell där bostadsbolagen antar en policy där man ger hyresgästerna ett mandat att reagera på om man misstänker att det förekommer relationsvåld. Det finns studier på att det ger effekt när omgivningen reagerar och agerar. Knacka på.   

Under detta område ryms även metoo. Återkommer till detta i ett eget inlägg. 

Ekonomisk frihet

Viktigaste valfrågorna för mig är jämställdhet, jämlikhet och medmänsklighet. Jämställdhet handlar för mig om ekonomisk frihet, strukturell frihet och sexuell frihet. Ekonomisk frihet är enkelt att förklara, lika lön för lika arbete. Men här finns andra sidor som inte är lika tydliga, lika möjlighet till ägande, att obetalt arbete ska delas lika. Föräldraförsäkringen har också en större betydelse än vad man ser vi ett första ögonkast. Naturligtvis ska barnet stå i centrum. Men här kommer våra värderingar in som präglat oss. Männen arbetar hårt och kvinnor sköter omsorgen och håller ihop familjen. Det får ekonomiska följder för kvinnan som tappar pensionspoäng. Männen tappar eller missar att bygga relation med sina barn och vid en skilsmässa kan det vara olyckligt. Kvinnor riskerar att fastna i  deltids fällan. Vi ser i dag hur deltiderna är dominerade i så kallade kvinnoyrken. En konsekvens av detta är också att dessa kvinnor och familjer bidrar till att i en större del finansiera offentlig sektor genom utebliven lön på ca. 20%.  Vid barns sjukdom är det vanligast att kvinnan stannar hemma. 

Jag har under många år engagerat mig i Centerkvinnorna. För oss är inte feminismen bara en kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för frihet att vara sig själv. Som feminister ser vi att det finns systematiska skillnader för kvinnor och män i samhället. Skillnader som vi inte kan acceptera och därför motarbetar med utgångspunkten att alla individer är lika mycket värda, med samma fri- och rättigheter. Liberal feminism handlar om att alla oavsett kön ska ha lika rätt till frihet, makt och ansvar. Helt enkelt att alla mänskliga rättigheter skall gälla alla. Liberal feminism handlar också om att kämpa emot  de fördomar och könsroller som sätter människor i trånga fack och begränsar deras frihet och valfrihet. Vi vill att alla ska ha möjlighet  att utvecklas och leva de liv de själva vill. Centerkvinnorna startade 1932. Sedan vi grundades har vi varit med och fört fram en rad jämställdhetspolitiska satsningar och vi fortsätter verka för att sprida kunskap och förändra attityder . 

Jag ställer upp i valet till fullmäktige i Kungsbacka för Centerpartiet. 

Äldre inlägg